Tietosuojaseloste

Kauppakeskus Jumbon verkkosivujen ja asiakastietojen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kauppakeskus Jumbon Yrittäjäyhdistys ry (y-tunnus 1561663-3)

ja/tai

Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus, (y-tunnus 1582468-6)
Kiinteistö Oy Vantaanportin Liiketilat, (y-tunnus 0749923-8)

Vantaanportinkatu 3
01510 Vantaa

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Tiina Heikkilä
tiina.heikkila@jumbo.fi
Puh. +358 9 7744 6068

ja/tai

Olli Lehtoaro
olli.lehtoaro@jumbo.fi
Puh. +358 9 7744 6068

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskus Jumbon verkkosivujen asiakasrekisteri
Kauppakeskus Jumbon kameravalvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyistä kerättävien henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on kauppakeskus Jumbon asiakkaan ja Jumbon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kauppakeskus Jumbo:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja Kauppakeskus Jumbo:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Kauppakeskus Jumbo käsittelee henkilötietoja myös kiinteistön kunnossapidon ja vikailmoitusten hoitamisessa. Henkilötietoja käsitellään myös valvontakameroiden nauhoittamisen yhteydessä. Keräämme kameravalvontatietoja turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi kauppakeskuksen kiinteistöissä sekä sen pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä, jätehuoltopisteissä ja parkkipaikoilla. Käytämme tietoja väärinkäytösten sekä rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn. Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä niissä tiloissa ja alueilla, joihin kamerat on sijoitettu.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää seuraavia asiakassuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

Yhteydenotto- tai palautelomakkeen ja promootiovuokrauksen kautta tulleet henkilön perustiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Uutiskirjeen tilanneiden tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postinumero, paikkakunta)

Kamerajärjestelmien tiedot:

  • Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyltä itseltään saatuja tietoja. Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvonta-alueelle kameran ollessa toiminnassa.

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään seuraavassa tilanteessa:

  • kun rekisteröity on Kauppakeskus Jumboon yhteydessä verkkosivujen yhteydenotto- tai palautelomakkeen tai promootiovuokrauksen sähköpostin kautta
  • kun rekisteröity tilaa Kauppakeskus Jumbon uutiskirjeen

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti seuraaville tahoille:

  • mainostoimisto (verkkosivujen ylläpito)
  • it-konsultointi (promootiojärjestelmän ylläpito)
  • kiinteistöhuolto, vartiointi, asiakaspalvelu

Kauppakeskus Jumbon Yrittäjäyhdistys ry ja/tai Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus / Liiketilat käyttävät kauppakeskuksen verkkosivuihin, promootiovuokrauksen käytäntöihin, vartiointiin, kiinteistön ylläpitopalveluihin ja asiakaspalvelun hoitoon ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen esim. ko. järjestelmän ylläpidon ja viankorjauksen toteuttamiseksi sekä promootion tai yhteydenoton hoitamiseksi.

Tallentavia tietoja (mm. rikosepäilytapauksissa) voidaan luovuttaa vain poliisille tai muille viranomaisille lainsäädännön mukaisesti, joilla on oikeus saada rekisteristä tietoja. Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään viisi (5) vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Kameravalvonta:

Rekisterien ylläpidon johdosta tulevat kirjalliset asiakirjat arkistoidaan ja niitä säilötään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritetyillä henkilöillä (vartiointiliike, tietojen käsittelijät).

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen, palvelimen tai vastaavan kovalevy) oleva rekisteri on lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisterin tietoja säilötään tarkoituksen edellyttämä ajanjakso, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Tiedot tuhotaan automaattisesti tallentamalla uutta tietoa niiden päälle. Tietojen käyttö tapahtuu kovalevyltä tulostamalla, kopioimalla tai monitorivalvonnalla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Henkilöllä on mahdollisuus tarkastaa ja muokata omia tietojaan olemalla yhteydessä Jumbon verkkosivujen kautta yhteydenottolomakkeella. Muutoin tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainituille yhteyshenkilöille.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.