Jumbo App tietosuojaseloste

Kauppakeskus Jumbon mobiiliapplikaation tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kauppakeskus Jumbon Yrittäjäyhdistys ry (y-tunnus 1561663-3)
Vantaanportinkatu 3
01510 Vantaa

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Tiina Heikkilä
tiina.heikkila@jumbo.fi
Puh. +358 9 7744 6068

ja/tai

Olli Lehtoaro
olli.lehtoaro@jumbo.fi
Puh. +358 9 7744 6068

3.Rekisterin nimi

Kauppakeskus Jumbon mobiiliapplikaatiorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyistä kerättävien henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on kauppakeskus Jumbon asiakkaan ja Jumbon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.Henkilötietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi, kanta-asiakasohjelman toteuttaminen sekä muut kokonaisasiakkuuden ja kauppakeskus Jumbon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Asiakastietokantaan tallennetaan seuraavia tarpeellisia tietoja rekisteröidystä:Henkilön perustiedot:
-yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postinumero)
-yksilöintitiedot (syntymävuosi)
-muut perustiedot (sukupuoli)Mobiiliapplikaation ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tiedot:
-mielenkiinnonkohteet
-markkinointilupa (ilmoitukset, tekstiviestit, uutiskirje)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyltä itseltään saatuja tietoja.Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään seuraavassa tilanteessa:
-kun rekisteröity lataa Kauppakeskus Jumbon operoiman kauppakeskusta koskevan mobiiliapplikaation ja käyttää sitä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Mobiiliapplikaation toteuttamisessa Kauppakeskus Jumbon Yrittäjäyhdistys ry käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa (Mainostoimisto Frank Oy), joka käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen esim. ko. järjestelmän ylläpidon ja viankorjauksen toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.Henkilötietoja säilytetään viisi (5) vuotta, jonka jälkeen applikaatiojärjestelmä pyytää henkilöä itse tarkistamaan antamansa perustiedot ja muut taustatiedot käyttötarkoituksen toteuttamista varten. Ellei applikaation käyttäjä uudista käyttöoikeuttaan henkilötiedot poistetaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Henkilöllä on mahdollisuus tarkastaa ja muokata omia tietojaan mobiiliapplikaatio-järjestelmän asetusten kautta. Muutoin tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.